Privacyverklaring Stella Lara Uitvaartzorg

Versie: augustus 2019

Algemene gegevens

Stella Lara Uitvaartzorg is een éénpersoonszaak, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74110403. Stella Lara Uitvaartzorg is gevestigd aan de Dr. AM van de Poellaan 27, 2635 LA Den Hoorn.

Verzameling van persoonsgegevens

Stella Lara Uitvaartzorg, respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stella Lara Uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren en afwikkelen van een uitvaart, overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties
  • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
  • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen
  • voor het bestrijden van fraude

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

  • Uw NAW-gegevens
  • Uw geboortedatum
  • Uw E-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Burgerservicenummer (alleen daar waar wettelijk toegestaan en noodzakelijk)
  • Eventuele andere persoonsgegevens nodig voor de uitvoering en afwikkeling van de uitvaart.

Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en deels schriftelijk dossier aan, waarin naast de persoonlijke gegevens ook de overeenkomst, het draaiboek, de kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Er zijn veel partijen bij de uitvoering van een uitvaart betrokken. De gegevens worden alleen waar nodig aan derden verstrekt om een opdracht uit te kunnen voeren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Stella Lara Uitvaartzorg hanteert in die gevallen de wettelijke termijn. De dossiers van uitvaarten bevatten waardevolle informatie voor Stella Lara Uitvaartzorg over het verloop van de uitvaart. Van iedere uitvaart word het dossier op papier en digitaal bewaard voor latere referentie. Kopieën van ID’s en bankpassen worden direct verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn gebruikt is bereikt (vaak in verband met de uitkering van een uitvaartverzekering).

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming en tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Zo besteden wij sommige werkzaamheden uit. Het kan dan voorkomen dat klantgegevens gedeeld worden met derden. Wij sluiten met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van uw persoonsgegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij samen zijn aangegaan. Zonder deze gegevens kan Stella Lara Uitvaartzorg haar diensten niet verrichten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op via info@stellalarauitvaartzorg.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Klacht over gegevensverwerking

Niet tevreden met de afwikkeling? Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stella Lara Uitvaartzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stellalarauitvaartzorg.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Stella Lara Uitvaartzorg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Contact

Stella Lara Uitvaartzorg, Dr. AM van de Poellaan 27, 2635 LA Den Hoorn

Telefoonnummer: 06 26 302 501 | Emailadres: info@stellalarauitvaarzorg.nl

Website: www.stellalarauitvaartzorg.nl